РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА НА БЕКО

Ви честитаме на изборот да ја набавите правосмукалката на Беко. Стоиме зад квалитетот на нашите производи и токму затоа го нудиме нашата продолжениот гарантен период од 5 години за одредени модели.

Продолжената гаранција важи само за одредени моделите, купени во периодот од 1.11.2019. до 31.1.2020. Производите мора да бидат регистрирани со користење на овој образец најдоцна до 29.2.2020.

Доколку имате било какви прашања или сомнежи во врска со регистрацијата, ве молиме обратете ни се на info-mk@beko5.com и ние ќе одговориме на сите ваши прашања што е можно поскоро.

Внимателно пополнете ги следниве полиња

ИМЕ НА МОДЕЛОТ*:

Ве молиме внесете ги вашите податоци за извршеното купување:

За да ја завршите регистрацијата, ве молиме потврдете:

СЛЕДЕТЕ ГИ ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ГАРАНЦИЈА

* = задолжителни полиња


УСЛОВИ И ПРАВИЛА НА ПРОДОЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЈА

1. Продолжената гаранција важи исклучиво за следниве модели на правосмукалките на Беко:
VCC 4520 WR, BKS 2226, VCC 6424 WI, VCC 7324 WI, VCC 5325 AR, VCC 61602 AD, VCC 6480 T Beko, VCO 4320 WR, VCO 32803 AF, VCO 42701 AB, VCO 6325 FD, BKS 9220 T, BKS 5316 T, VCM 71605 AP, VRT 61814 VR, VRT 61818 VW, VRS 82724 VB

2. Продолжената гаранција важи само за моделите од точката 1, купени во периодот од 1.11.2019. до 31.1.2020. Производите мора да бидат регистрирани со користење на овој образец најдоцна до 29.2.2020. Во сите други случаи, продолжената гаранција нема да важи, а купувачот ќе ги има само правата кои се однесуваат на сообразноста на стоките во согласност со Законот за заштита на потрошувачите.

3. Оваа продолжена гаранција важи само на производите купени во Република Македонија.

4. Изјавата за продолжената гаранција ќе се смета за неважечка доколку се утврди дека е нецелосна, доколку е изменета и/или содржи неточни податоци внесени за време на регистрацијата на производот.

5. При поднесувањето на барањето за поправка за време на периодот на важност на продолжената гаранција, до овластениот сервис треба да се поднесат следниве работи:

  • оригинален гарантен лист
  • оригинал или копија од фискалната сметка

Нашата одлука во врска со сите прашања поврзани со поплаки за дефекти на производот односно користените материјали, во текот на продолжениот гарантен период, е конечна и задолжителна, а купувачот се обврзува да ги прифати ваквите одлуки. Сите дефектни делови заменети во текот на продолжениот гарантен период стануваат сопственост на компанијата Беко

7. Условите на продолжената гаранција наведени во оваа изјава се во согласност со гарантните услови на Беко опишани во стандардната гаранција. Пред да се преземе било какво дејство, потребно е да се прочитаат стандардните гарантни услови.

8. Оваа продолжена гаранција е издадена во согласност со законите во Република Македонија и во согласност со позитивните деловни практики на марката Беко.

9. За време на продолжениот гарантен период, производот на купувачот може да се замени само доколку апаратот не може да се поправи.

10. За време на продолжениот гарантен период, периодот потребен за поправка на производот не е дефиниран со закон и не може да биде подолг од 30 дена.

11. Оваа продолжена гаранција е предмет на следниве ограничувања и исклучоци:

  • дефект или оштетување поради виша сила, пожар, граѓански немири и/или несреќи
  • дефект поради употреба на несоодветен напон и/или штети настанати поради небрежност и/или несоодветна употреба
  • доколку апаратот не се користи во согласност со упатството за употреба
  • во случај на поправки направени од страна на неовластени лиза и/или погрешно составување, не во согласност со условите предвидени во упатството за употреба
  • доколку производот се користи за комерцијални цели односно во не – станбени средини
  • доколку не се користат оригинални резервни делови на БекоCopyright © 2021. www.beko5.com