BEKO Garancia e zgjatur

Urime për zgjedhjen e juaj për fshesat elektrike Beko. Ne qendrojmë prapa cilësisë së produkteve tona dhe prandaj ju ofrojmë një periudhë të zgjatur prej 5 vite garanci në disa modele.

Garancia e zgjatur zbatohet vetëm për modelet e fshesave elektrike, të blera në periudhën prej 1.11.2019. deri në 31.1.2020. Produktet duhet të regjistrohen duke përdorur këtë formular jo më vonë se 29.2.2020.

Nëse keni ndonjë pyetje apo dyshim rreth regjistrimit tuaj, ju lutem na kontaktoni përmes info-ks@beko5.com dhe ne do t’i përgjigjemi pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur. Ju lutem plotësoni me kujdes fushat në vijim.

Beko Garancia e zgjatur

Ju lutemi plotësoni me kujdes pjesët e mëposhtme

EMRI I MODELIT*:

Futni të dhënat e blerjes:

Për të përfunduar regjistrimin, ju lutemi konfirmoni:

I pranoj kushtet e përgjithshme të garancisë

* = pjesët e detyrueshme


KUSHTET DHE RREGULLAT PËR GARANCINË E ZGJATUR

1. Garancia e zgjatur lidhet me modelet e mëposhtme të fshesave elektrike Beko, ekskluzivisht:
VCC 4520 WR, BKS 2226, VCC 6424 WI, VCC 7324 WI, VCC 5325 AR, VCC 61602 AD, VCC 6480 T Beko, VCO 4320 WR, VCO 32803 AF, VCO 42701 AB, VCO 6325 FD, BKS 9220 T, BKS 5316 T, VCM 71605 AP, VRT 61814 VR, VRT 61818 VW, VRS 82724 VB

2. Garancia e zgjatur zbatohet vetëm për modelet e fshesave elektrike nga pika 1, të blera në periudhën prej 1.11.2019. deri në 31.1.2020. Produktet duhet të regjistrohen duke përdorur këtë formular jo më vonë se 29.2.2020. Nëse jo, garancia e zgjatur do të anulohet dhe blerësi do të ketë vetëm të drejtat që konsiderojnë përshtatjen e produktit në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit.

3. Kjo garanci e zgjatur aplikohet vetëm për produktet e blera në Republikën e Kosovës.

4. Deklarata mbi garancinë e zgjatur do të konsiderohet e pavlefshme nëse përcaktohet të jetë jo e plotë, nëse ndryshohet dhe/ose përmban të dhëna të pasakta të plotësuara gjatë regjistrimit të produktit.

5. Gjatë paraqitjes së kërkesës për riparim gjatë periudhës së garancisë së zgjatur, është e nevojshme ti dorëzoni dokumentet në vijim në shërbimin e autorizuar::

  • çertifikatën origjinale të garancis
  • kopjen ose faturën origjinale

6. Vendimi ynë për çdo pyetje që lidhet me ankesat për dështimet e prodhimit apo materialeve të përdorura gjatë garancisë së zgjatur do të jenë finale dhe të obligueshme, dhe blerësi pajtohet të pranojë këto vendime. Çdo pjesë e dështuar e zavendësuar gjatë garancisë së zgjatur bëhet pronësi e kompanisë Beko.

7. Kushtet e garancisë të zgjatur të shkruar në këtë deklaratë janë në përputhje me kushtet dhe rregullat e garancisë Beko të përshkruara në garancinë standarde. Para çdo veprimi, është e nevojshme të lexoni kushtet dhe rregullat e garancisë standarde..

8. Kjo garanci e zgjatur është lëshuar në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës dhe në përputhje me praktikat pozitive të biznesit të markës Beko.

9. Gjatë periudhës së garancionit të zgjatur është e mundshme që blerësi të zavendësojë produktin vetëm në rastet kur pajisja nuk mund të riparohet.

10. Gjatë periudhës së garancionit të zgjatur, periudha e nevojshme për riparimin e produktit nuk është e përcaktuar me ligj dhe mund të jetë më e gjatë se 30 ditë.

11. Kjo garanci e zgjatur është subjektive për kufizimet dhe përjashtimet e mëposhtme:

  • dështime apo dëmtime për shkak të një force madhore, zjarrit, trazirave civile ose aksidente
  • dështime për shkak të përdorimit të tensionit joadekuat ose dëmtimeve pasuese për shkak të neglizhencës apo keqpërdorimit
  • mos përdorimi i pajisjeve sipas manualit të përdorimit
  • riparimet e kryera nga persona të paautorizuar ose montimi i gabuar jo sipas kushteve në manualin e përdorimit
  • produktet e përdorura në reklamime apo ambiente të tjera
  • produktet që nuk përdorin pjesë këmbimi origjinal BekoCopyright © 2021. www.beko5.com